חברי הדירקטוריון

  • אליהו שבירו | ראש עיריית אריאל, יושב ראש הדירקטוריון
  • יחיאל טוהמי | מ"מ ראש העיר, חבר מועצה
  • אלכס ירמולינסקי | חבר מועצה
  • דינה שליט | נציגת ציבור, חברה
  • עו"ד יונתן עוז | נציג ציבור, חבר
  • ויקטוריה יופה | נציגת ציבור, חברה
  • שלמה רואימי | מנכ"ל העירייה, מ"מ יושב ראש הדירקטוריון, חבר
  • שלמה בנימין | גזבר העירייה, חבר